เป็นวิทยากรบรรยาย หลักสูตร ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับการศาลยุติธรรม” โดยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ได้จัดการอบรม หลักสูตร ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค ณ ห้อง บ.ย.ส. ชั้น 8 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร