เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการพัฒนานักบริหาร รุ่นที่ 15 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “หลักการทรงงาน : ต้นแบบของธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหาร” โดย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการพัฒนานักบริหาร รุ่นที่ 15 (Mahidol Executives Development Program : MU – EDP) ณ ห้องทวีวัฒนา ชั้น 6 โรงแรมศาลายาพาวิลเลี่ยน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา