เป็นประธานกล่าวเปิดและเปิดป้ายพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมป์ เป็นประธานกล่าวเปิดและเปิดป้ายพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ เป็นแหล่งที่ 12 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การจัดการน้ำชุมชน เกษตรทฤษฎีใหม่ และเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งนำไปใช้ในการจัดการน้ำจนประสบความสำเร็จ ณ ชุมชนบ้านปากชวด อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี