เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายพิเศษเรื่อง “ศาสตร์พระราชา ปัญญาของแผ่นดิน”

วันที่ 18 เมษายน 2560 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “ศาสตร์พระราชา ปัญญาของแผ่นดิน” ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยเขตกาญจนบุรี ณ ห้องบรรยาย L500 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยเขตกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานการประชุม การดำเนินงานโครงการจัดการขยะบนเกาะหลีเป๊ะ


วันที่ 11 เมษายน 2560

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และประธานที่ปรึกษามูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (3 อาร์) เป็นประธานการประชุม การดำเนินงานโครงการจัดการขยะบนเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานมูลนิชัยพัฒนา เชิงสะพานพระราม 8

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ศาสตร์พระราชาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”


วันที่ 30 มีนาคม 2560

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาและประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิ 3Rปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ศาสตร์พระราชาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และมอบเกียรติบัตรให้กับวิทยากร 3R ดีเด่นประจำปี 2560 ณ โรงเรียนวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก 

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ศาสตร์กษัตริย์”


วันที่ 25 มีนาคม 2560
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา  เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ศาสตร์กษัตริย์” ให้แก่ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยบูรพา ภายในงาน สานสัมพันธ์พบปะศษย์เก่า คืนสู่เหย้า ชาว GSC ณ ห้องบรรยาย 1-2 ศุนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับพระราขดำรัส "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม"


วันที่ 22 มีนาคม 2560
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับพระราขดำรัส "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม" ภายใน การจัดงานเนื่องในสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและวันน้ำโลก อิมแพ็ค อารีนา Hall 1 เมืองทองธานี

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร “นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง” รุ่นที่ 28 เรื่อง ศาสตร์กษัตริย์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการทำงานพัฒนาอย่างยั่งยืน’’

วันที่ 20 มีนาคม 2560
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูงรุ่นที่ 28 เรื่อง ศาสตร์กษัตริย์และปรัชญาเศรษฐกิจพิเพียงกับการทำงานพัฒนาอย่างยั่งยืน’’ ณ อาคาร 1 (สาโรช) ชั้น 2 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ต.คลองหนึ่ง อ.คลองเหลือง จ.ปทุมธานี


เป็นประธานเป็นงานการประชุมใหญ่ ไลออนส์สากลภาครวม


วันที่ 18 มีนาคม 2560 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานเป็นงานการประชุมใหญ่ ไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย ครั้งที่ 51 ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เสวนาเรื่อง “ในหลวง รัชกาลที่ ๙ ของเรา”

วันที่ 17 มีนาคม 2560 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เสวนาเรื่อง ในหลวง รัชกาลที่ ๙ ของเราร่วมกับ ร.อ. ขจิต หัพนานนท์ อดีตนายกไลออนส์สากล ในงานการประชุมใหญ่ไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย ครั้งที่ 51 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การน้อมนำแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ


วันที่ 10 มีนาคม 2560


ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การน้อมนำแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ ’’ ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดโครงการ ส่งเสริมการจัดการความรู้ในองค์กรของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ๑ 

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ปาฐกถาพิเศษเรื่อง ในหลวงของแผ่นดิน


วันที่ 4 มีนาคม 2560

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา ปาฐกถาพิเศษเรื่อง ในหลวงของแผ่นดิน ด้วยสมาคมนิยมไทย จัดงาน ราตรีนิยมไทย หัวใจรักชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 ณ ห้องเจ้าพระยาโรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร


เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ ศาสตร์พระราชา ”


วันที่ 5 มีนาคม 2560


ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ศาสตร์พระราชา ด้วยสถานีโทรทัศน์กองทัพบก จัดทำโครงการประกวดหนังสั้น ศาสตร์พระราชา ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ณ ห้องเบญจนฤมิต ชั้น 4 อาคารเบญจรังสฤษฎ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ‘‘ หลักการทรงงานและการน้อมนำมาปฏิบัติ ’’


วันที่ 3 มีนาคม 2560
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรจยายเรื่อง ‘‘ หลักการทรงงานและการน้อมนำมาปฏิบัติ ’’ ภายในงานฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ นบร. รุ่นที่ 6 โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ณ ห้องประชุม 101 สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ถนนอรุณอมรินทร์ กรุงเทพมหานคร


เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ปาฐกถาพิเศษ ในโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ปาฐกถาพิเศษเรื่อง มาเรียนรู้ศาสตร์ของพ่อหลวงและร่วมสานต่องานที่พ่อทำด้วยกันในโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต (Way of Life) ของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ‘‘ธรรมาภิบาลกับการบริหารงานตาม รอยพระยุคลบาท ’’


วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ‘‘ ธรรมาภิบาลกับการบริหารงานตาม รอยพระยุคลบาท ’’ ให้กับคณะกรรมการและผู้บริหาร บมจ. กสท โทรคมนาคม ณ  ห้องประชุม Can-do-Attitude (ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 ) อาคารบริหาร 1 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร