เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาป็นประธาน พิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "จริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร." รุ่นที่ 2

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 101 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "จริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร." รุ่นที่ 2 ประจำปี 2560 โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรในการปิดการอบรมฯ ในครั้งนี้
เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายพิเศษเรื่อง “การพัฒนาองค์กรการศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้วยคุณธรรมจริยธรรม”
วันที่ 17 สิงหาคม 2560

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายพิเศษเรื่อง การพัฒนาองค์กรการศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้วยคุณธรรมจริยธรรม ในโครงการอบรมสัมมนามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ณ ห้องเกษมสโมสร อาคารเกษมพฤกษา วิทยาเขตร่มเกล้า เขตมีนบุรี

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นวิทยากรปาฐกถาพิเศษเรื่อง “มีไมตรีต่อกัน สร้างสรรค์ธารณสุขไทย เทิดไท้องค์ราชัน”


วันที่ 17 สิงหาคม 2560
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรปาฐกถาพิเศษเรื่อง มีไมตรีต่อกัน สร้างสรรค์ธารณสุขไทย เทิดไท้องค์ราชันโดย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถาบันพระบรมราชชนก ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรกรณราชวิทยาลัย จัดประชุมสัมมนาในประเด็น มีไมตรีต่อกัน สร้างสรรค์ธารณสุขไทย เทิดไท้องค์ราชัน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนแวนชั่น 

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 4

 วันที่ 10 สิงหาคม 2560
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา  เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 4 โดย ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร “นักบริหารระดับกลาง” ณ โรงแรม เบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนดาแกรนด์ ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรในปาฐกถาเกียรติยศ ในหัวข้อเรื่อง “มองผ่านสายพระเนตร ร.9 สู่อนาคตของเมืองไทย”วันที่ 10 สิงหาคม 2560

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา  เป็นวิทยากรในปาฐกถาเกียรติยศ ในหัวข้อเรื่อง “มองผ่านสายพระเนตร ร.9 สู่อนาคตของเมืองไทย”  โดยสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จะดำเนินการจัดการสัมมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่ 15 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กทม.

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรวันปิดหลักสูตรฯ ประเด็นเรื่อง “คำพ่อสอน”


 วันที่ 9 สิงหาคม 2560
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรวันปิดหลักสูตรฯ ประเด็นเรื่อง “คำพ่อสอน” ด้วย Ultra Wealth Group ได้จัดหลักสูตรอบรม  Ultra Wealth program เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนา องค์ความรู้ความเข้าใจของการลงทุนในด้านต่างๆ ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กทม.เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อวิชาการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทและเศรษฐกิจพอเพียง

 วันที่ 9 สิงหาคม 2560
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อวิชาการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทและเศรษฐกิจพอเพียง โดยสถาบันพระปกเกล้าได้จัดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร “ธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาสพฐ.(โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 3 ณ ห้องสุโขทัยธรรมราชา ชั้น 5 สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียริติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ กทม.เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “กษัตริย์นักพัฒนา”

วันที่ 7 สิงหาคม 2560

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง กษัตริย์นักพัฒนาแก่ผู้ฝึกอบรมหลักสูตรการเผยแพร่ และขยายผลหลักการทรงงาน และแนวพระราชดำริด้านข้าว จัดโดยกรมการข้าว ณ โรงแรมเลิร์นนิ่ง รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดนิทรรศการเพื่อการกุศล Art Toy ช้างไทยมีฝัน 6 ส.ค.60


 วันที่ 6 สิงหาคม 2560
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดนิทรรศการเพื่อการกุศล Art Toy ช้างไทยมีฝัน ด้วยอ.โกเมศ กาญจนพายัพ ผู้ริเริ่มโครงการ ช้างไทยมีฝัน เกิดที่จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นจังหวัดที่ได้รับการเรียกขานว่า “สุรินทร์เมืองช้าง”  ศิลปะบนรูปหล่อช้างจัดแสดงที่ ณ สยาม แกลเลอรี่เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายงานสัมมนาโครงการ K SME Care รุ่น 23 ปี 2560 หัวข้อตามรอยพ่อ การทำธุรกิจตอบแทนสังคม


 วันที่ 5 สิงหาคม 2560
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายงานสัมมนาโครงการ K SME Care รุ่น 23 ปี 2560 หัวข้อตามรอยพ่อ การทำธุรกิจตอบแทนสังคม โดยธนาคารกสิกรไทย ได้จัดโครงการส่งเสริมการจัดการที่ยั่งยื่นของผู้ประกอบการการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (โครงการ K SME care) ณ ห้องสมานฉันท์ ชั้น 3 ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานราษฏร์บูรณะ


เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การวางแผนชีวิตของข้าราชการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง”


วันที่ 3 สิงหาคม 2560

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การวางแผนชีวิตของข้าราชการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ผู้อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : เศรษฐกิจพอเพียง จัดโดยกรมการท่องเที่ยว ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร 2 กรมการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยยายพิเศษในหัวข้อ “ศาสตร์พระมหากษัตริย์” และ เรื่องอยู่อย่างมีคุณค่าน้อมพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง

                                      วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายพิเศษในหัวข้อ ศาสตร์พระมหากษัตริย์และ เรื่องอยู่อย่างมีคุณค่าน้อมพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ในโครงการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช


เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่องการพัฒนาภูมิเศรษฐกิจสังคมตามแนวพระราชดำริ วันที่ 29 กรกฎาคม 2560
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายพิเศษเรื่องการพัฒนาภูมิเศรษฐกิจสังคมตามแนวพระราชดำริ ด้วยวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดสัมมนาวิชาการภายใต้กรอบแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในหัวข้อการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ความสมดุลของเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม และท่องวิถีสีชัง รวมพลังอย่างยั่งยืน ณ ห้อง 502 อาคารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับ สำนักงาน กปร. จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา


   วันที่ 28 กรกฎาคม 2560

นายสุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา และ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. ร่วมจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ณ อาคารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จากนั้นคณะผู้บริหาร ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าอาคาร และปล่อยปลา ณ  บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา สวนหลวงพระราม 8