เลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เข้ารับรางวัลผู้ทำประโยชน์ดีเด่นด้านทรัพยากรมนุษย์และปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บนฐานความพอเพียงและความยั่งยืน” วันที่ 28 มิถุนายน 2560
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เข้ารับรางวัลผู้ทำประโยชน์ดีเด่นด้านทรัพยากรมนุษย์และปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บนฐานความพอเพียงและความยั่งยืน”ด้วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ ได้แจ้งผลการคัดเลือกบุคคลหรือองค์กรเข้ารับรางวัล ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นด้านทรัพยากรมนุษย์(Human Resource Excellence Award) ณ ห้องกมลทิพย์ ๑ โรงแรมเดอะสุโกศล เขตราชเทวี กทม.

เลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา ปาฐกถาพิเศษเรื่องแนวทางการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช
วันที่ 26 มิถุนายน 2560

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ปาฐกถาพิเศษเรื่อง แนวทางการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช อดีตและความเปลี่ยนแปลงของป่าห้วยฮ่องไคร้ฯ ในโครงการ รักษ์น้ำ The Journey สานต่อที่พ่อทำ สร้างฝายทั่วประเทศณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานมอบรางวัลการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่10                                     
วันที่ 22 มิถุนายน 2560

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานพิธีมอบรางวัลการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้วยมูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงานกปร. กรมพัฒนาที่ดิน และบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)ได้ร่วมกันดำเนินงานโครงการการประกวด ภายใต้หัวข้อ "๑ ทศวรรษ หญ้าแฝก V-Strong Network มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ณ อาคาร ปตท. สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

เลขาะธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์วันที่ 20 มิถุนายน 2560
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา สะพานพระราม 8

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง”ธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา” วันที่17 มิถุนายน 2560
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง”ธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา”โดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการจัดการศึกษาอบรบหลักสูตร “ประกาศนียบัตรธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง” ณ ห้องอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่30วันที่ 16 มิถุนายน 2560

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ”ศาสตร์กษัตริย์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการทำงานพัฒนาอย่างยั่งยืน”โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดจัดการฝึกอบรบหลักสูตร “นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง” รุ่นที่30 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี


เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อวิชาคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักบริหารที่ดี


 


วันที่ 16 มิถุนายน 2560
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อวิชาคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักบริหารที่ดี โดยสำนักงาน ป.ป.ช.ได้จัดโครงการฝึกอบรบหลักสุตร นักบริหารยุทธศาตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส. )รุ่นที่ 8 ณ ห้องนนทบุรี 1 ชั้น3 อาคาร4 สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนนทบุรี   


เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรการอบรบ หลักสูตร ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น รุ่นที่ ๒๘


วันที่ 13 มิถุนายน 2560

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบบรรยาย หัวข้อ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ด้วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมจัดการอบรมหลักสูตร “ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น” รุ่นที่ ๒๘ ณ ห้อง 601 ชั้น 6 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กทม.

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานการประชุมให้ข้อเสนอแนะประกอบการจัดทำยุทธศาตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ


วันที่ 14 มิถุนายน 2560
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชน เพื่อจัดทำแผนยุทธศาตร์การบริหารการจัดการทรัพยากรน้ำ และแนวทางการปฎิรูปการจัดการน้ำของประเทศ ให้สามารถรองรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง  ณ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา สะพานพระราม 8 ห้องประชุมชั้น 3

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “องค์ความรู้จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที”


วันที่ 14 มิถุนายน 2560
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “องค์ความรู้จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที” ด้วยองค์การจัดการน้ำเสีย(อจน.)กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงานโครงการ “องค์ความรู้จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระราชทานองค์ความรู้ที่มีคุ่นค่าด้านการจัดการน้ำเสีย ณ ห้อง บีซีซี ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาบรรยายเรื่อง 70 ปี แห่งพระมหากรุณาธิคุณ

วันที่ 2 มิถุนายน 2560
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง 70 ปี แห่งพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายในหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พพร.) รุ่นที่ 6 โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงาน กปร. และคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จัดขึ้น ณ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา Dinner Talk ในงาน “ใต้ร่มพระบารมี สืบสารความดี ม.อ. 50 ปี”


วันที่ 27 พฤษภาคม 2560 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา Dinner Talk ในหัวข้อ การทำงานสนองเบื้องพระยุคลบาทในหลวงรัชกาลที่ ๙ในงาน ม.อ.ใต้ร่มพระบารมี ณ คอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง พระอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ของรัชกาลที่ 9 กับการพัฒนาประเทศ


วันที่ 26 พฤษภาคม 2560

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง พระอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ของรัชกาลที่ 9 กับการพัฒนาประเทศ ด้วยคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานนิทรรศการ Science Project Exhibition ครั้งที่ 18 ณ ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์พญาไท