เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับความเป็นประชาธิปไตยที่ยั่งยืน”

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

ดร.สุมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับความเป็นประชาธิปไตยที่ยั่งยืนในการศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมือง และการเลือกตั้งระดับสูงรุ่นที่ 8 ณ ห้องอบรม 704 ชั้น 7 สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อาคารรัฐศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “แนวพระราชดำริกับการขับเคลื่อนองค์กร สู่ Thailand 4.0”


วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “แนวพระราชดำริกับการขับเคลื่อนองค์กร สู่ Thailand 4.0” ในงานประชุมใหญ่ประจำปี 2560 บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด ณ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานเปิดและปิดงาน “เทิดด้วยธรรม” เชื่อมคลอง คล้องใจ จากมหาสวัสดิ์สู่ลัดมะยม

 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และ ประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  เป็นประธานเปิดและปิดงาน เทิดด้วยธรรม เชื่อมคลอง คล้องใจ จากมหาสวัสดิ์สู่ลัดมะยม ณ ชุมชนบ้านศาลาดิน จังหวัดนครปฐม ชุมชนตลาดน้ำคลองลัดมะยม กรุงเทพมหานคร จัดโดย มูลนิธิอุทกพัฒน์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ‘‘ศาสตร์พระราชาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการทำงานพัฒนาอย่างยั่งยืน’’


วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ‘‘ศาสตร์พระราชาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการทำงานพัฒนาอย่างยั่งยืน’’ ด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร ‘‘นักบริหารท้องถิ่นระดับสูง’’ รุ่นที่ 27 ณ อาคาร 1 (สาโรช) ชั้น 2 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี


เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ‘‘พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ”วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560


ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ‘‘พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโครงการศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ บมช. รุ่นที่ 9 จัดโดยสถาบันการข่าวกรอง ณ ห้องประชุมสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชองในหลวงรัชกาลที่ 9


วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ประจำปี 2560 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์ เคลีย์  ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

เป็นประธานเปิดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติการจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ


วันที่ 20 มกราคม 2560 ดร.สุเมธตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และประธานคณะกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมชาชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติการจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ชุมชนดงขี้เหล็ก ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 68 และ69

วันที่ 19 มกราคม 2560 ดร.สุเมธตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท ในโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 68 และ69 โดยสถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ เพื่อพัฒนานักปกครองและนักบริหารระดับสูงให้มีคุณลักษณะเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีของราชการ ปฏิบัติงานโดยยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้ง ณ วิทยาลัยมหาดไทย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

เป็นวิทยากรบรรยายปาฐกถาพิเศษ เรื่อง แบบอย่างผู้นำ ตามรอยพระยุคลบาท


วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายปาฐกถาพิเศษ เรื่อง แบบอย่างผู้นำ ตามรอยพระยุคลบาท ณ ห้องแซฟโฟร์ 204-206 อาคาร อิมแพคฟอรั่ม

เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง คุณูปการของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อปวงชนชาวไทย
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ‘‘คุณูปการของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อปวงชนชาวไทย’’ ในการอบรมเรื่อง การบริหารองค์กรสำหรับผู้อำนวยการระดับสูง รุ่นที่ 2 ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการศาลยุติธรรม 

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมเสวนาในหัวข้อ ‘‘ ธรรมตามรอยพระยุคลบาท ’’ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์


วันที่ 8 มกราคม 25560

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมเสวนาในหัวข้อ ‘‘ ธรรมตามรอยพระยุคลบาท ’’ ภายในงานนิทรรศการ ‘‘ Modern Living with Buddhism Way ” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง ‘‘ศาสตร์ของพระราชากับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน''


วันที่ 5 มกราคม 2560

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง ‘‘ศาสตร์ของพระราชากับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน’’ ให้แก่กำลังพลของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมนำหลักคิดของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ณ ห้องพินิตประชานาถ ในศาลาว่าการกลาโหม

เป็นวิทยากรบรรยาย ในการอบรมหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 59
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง สถาบันหลักของชาติกับความมั่นคงแห่งชาติ ให้กับวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 59 ณ ห้องประชุมพิบูลสงคราม วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

วิทยากรบรรยาย ในการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้ตรวจราชการมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยาย ในการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้ตรวจราชการมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ สำนักงาน ก.พ. ณ โรงแรมปริ๊นเซสหลานหลวง กรุงเทพมหานคร