เป็นประธานเปิดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติการจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ


วันที่ 20 มกราคม 2560 ดร.สุเมธตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และประธานคณะกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมชาชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติการจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ชุมชนดงขี้เหล็ก ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 68 และ69

วันที่ 19 มกราคม 2560 ดร.สุเมธตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท ในโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 68 และ69 โดยสถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ เพื่อพัฒนานักปกครองและนักบริหารระดับสูงให้มีคุณลักษณะเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีของราชการ ปฏิบัติงานโดยยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้ง ณ วิทยาลัยมหาดไทย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมเสวนาในหัวข้อ ‘‘ ธรรมตามรอยพระยุคลบาท ’’ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์


วันที่ 8 มกราคม 25560

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมเสวนาในหัวข้อ ‘‘ ธรรมตามรอยพระยุคลบาท ’’ ภายในงานนิทรรศการ ‘‘ Modern Living with Buddhism Way ” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง ‘‘ศาสตร์ของพระราชากับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน''


วันที่ 5 มกราคม 2560

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง ‘‘ศาสตร์ของพระราชากับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน’’ ให้แก่กำลังพลของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมนำหลักคิดของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ณ ห้องพินิตประชานาถ ในศาลาว่าการกลาโหม

เป็นวิทยากรบรรยาย ในการอบรมหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 59
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง สถาบันหลักของชาติกับความมั่นคงแห่งชาติ ให้กับวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 59 ณ ห้องประชุมพิบูลสงคราม วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

วิทยากรบรรยาย ในการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้ตรวจราชการมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยาย ในการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้ตรวจราชการมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ สำนักงาน ก.พ. ณ โรงแรมปริ๊นเซสหลานหลวง กรุงเทพมหานคร

เป็นประธานร่วมในงานการประชุมเวทีข้าวไทย ปี 2559
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และประธานกรรมการมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานร่วมในงานการประชุมเวทีข้าวไทย ปี 2559 “การลดพื้นที่ทำนา : ผลกระทบและทางออก” ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริสู่ประชาชน


วันที่ 8 ธันวาคม 2559

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริสู่ประชาชน และมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการจัดนิทรรศการ  ‘‘ สืบสานศาสตร์พระราชาปวงประชาเป็นสุขศานต์ ’’ ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรม เดอะสุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร


เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการเสริมสร้างความรู้สู่ความสัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2


วันที่ 7 ธันวาคม 2559

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการเสริมสร้างความรู้สู่ความสัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2 ณ โรงแรม เดอะสุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร


เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การบริหารจัดการภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”


วันที่ 6 ธันวาคม 2559

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การบริหารจัดการภายใต้แนวทางปรัชญเศรษฐกิจพอเพียงแก่ ผู้เข้าอบรมหลักสูตร ผู้บริหารระดับกลาง ณ ห้องมณเฑียรทิพย์ โรงแรมมณเฑียร (สุรวงศ์)

เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ‘‘ การปฏิบัติราชการตามแนวพระราชดำริ’’


วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิ ชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ‘‘ การปฏิบัติราชการตามแนวพระราชดำริ’’ ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมบังบคับคดี ณ ห้องขายทอดตลาด ตึกอสีติพรรษ กรมบังคับคดี


เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บันทึกภาพการบอกเล่าปณิธานในรูปแบบภาพวาดวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บันทึกภาพการบอกเล่าปณิธานในรูปแบบภาพวาด โดยศิลปินที่มีความถนัดด้านการวาดอักษร ในการนี้เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาได้ให้เขียนบอกเล่าปณิธานไว้ 3 ประโยค คือ ข้าพระพุทธเจ้าจะสานต่อที่พ่อทำด้วยการ “ทำงานให้แล้วเสร็จ” “นึกถึงประโยชน์คนอื่นมาก่อน” และ “ยึดความสุขที่ได้รับจากการทำโยชน์ให้กับผู้อื่น” ซึ่งสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้จัดทำโครงการ ”สานต่อที่พ่อทำ” เพื่อเผยแพร่และรณรงค์ให้คนไทยสืบสานพระราชปณิธาน เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช

เป็นวิทยากรบรรยายในงานการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการ “เครือข่ายสีขาวเพื่อความมั่นคง สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม”
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ประสบการณ์ที่ได้รับจากการสนองงานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในงานการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการ “เครือข่ายสีขาวเพื่อความมั่นคง สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม” เพื่อสร้างความร่วมมือและขับเครือสื่อมวลชนในเครือข่าย สป. ในการเทิดทูน รวมทั้งตอบโต้มิให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมนำแนวทางพระราชดำริไปปฏิบัติให้เกิดผล เพื่อสืบสานแนวทางพระราชปณิธานให้ยั่งยืนสืบไป ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

ปาฐกถาพิเศษในงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4”

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ปาฐกถาพิเศษในโอกาสปิดงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4” (4th Rajabhat University National and International Research and Academic Conference : RUNIRAC IV) และเป็นประธานมอบรางวัลนักวิจัยพร้อมกับมอบรางวัลการประกวดนิทรรศการดีเด่น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์