เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานการประชุมวิสามัญครั้งที่ 1อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระบรมราชูปถัมภ์


วันที่ 17 กรกฎาคม 2560

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาและประธานกรรมการมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานการประชุมวิสามัญครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา พระราม 8

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนานิติกรระดับต้น(พ.ต.พ.) รุ่นที่ 6 วันที่ 13 กรกฎาคม 2560
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หัวข้อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา ด้วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมจัดการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนานิติกรระดับต้น(พ.ต.พ.) รุ่นที่ 6 ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก จตุจักร กทม.

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายพิเศษเปิดหลักสูตรและปฐมนิเทศฯ หลักสูตร ปบถ.4 วันที่ 13 กรกฎาคม 2560
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเปิดหลักสูตรประเด็น เดินตามรอยเท้าพ่อ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ด้วยสถาบันพระปกเกล้าได้จัดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูงการบริหารงานพัมนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 4 ณ สถาบันพระปกเกล้า


เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ให้เกียรติเป็นมัคคุเทศก์กิตมศักดิ์  
วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ให้เกียรติเป็นมัคคุเทศก์กิตมศักดิ์ นำคณะนักศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 4 ศึกษาดูงาน ณ  โครงการศึกษาวิจัยพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จังหวัดเพชรบุรี


เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ให้เกียรติเป็นมัคคุเทศก์กิตมศักดิ์  
วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ให้เกียรติเป็นมัคคุเทศก์กิตมศักดิ์ นำคณะนักศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 4 ศึกษาดูงาน ณ โครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดเพชรบุรี
เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นอาจารย์สอนพิเศษ หัวข้อเรื่อง “พระราชปรัชญากับการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ”


วันที่ 8 กรกฎาคม 2560

  ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา  เป็นอาจารย์สอนพิเศษ หัวข้อเรื่อง พระราชปรัชญากับการพัฒนาตามแนวพระราชดำริในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ห้องบรรยาย 204 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมทางปฐพีวิทยา และฝึกอบรมทางดินและปุ๋ยชั้นสูง มหาวิทยาลัยแม่โจ้เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ พระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9
วันที่ 6 กรกฎาคม 2560

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา  เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ พระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วยมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย)ในฐานะที่ปรึกษาพิเศษของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งองค์การสหประชาชาติ ณ อาคารยูซีเอฟ กรุงเทพมหานคร

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง หลักคุณธรรมเพื่อการสร้างชาติ


วันที่ 5 กรกฎาคม 2560
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง หลักคุณธรรมเพื่อการสร้างชาติ ในหลักสูตร “นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.)” จัดโดย สถาบันการสร้างชาติ (นสช.) ณ ห้องหางนกยูง ชั้น 5 อาคารสำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานเปิดงานและแสดงปาฐกถาพิเศษหัวข้อ สื่อมวลชนใต้ร่มพระบารมีสถาบันพระมหากษัตริย์วันที่ 5 กรกฎาคม 2560

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา  เป็นประธานเปิดงานและแสดงปาฐกถาพิเศษหัวข้อ สื่อมวลชนใต้ร่มพระบารมีสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยในโอกาสวันที่ 4 กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันก่อตั้ง “ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ”นับเป็นวาระสำคัญยิ่งสำหรับผู้ประกอบอาชีพสื่อมวลชน รวมทั้งในโอกาสสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพสื่อที่เป็นอิสระ ทำหน้าที่กำกับดูแลด้านจริยธรรม ภายใต้หลักการ กำกับดูแลกันเอง จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ ถ.ราชประสงค์

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

วันที่ 4 กรกฎาคม 2560

 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยกระทรวงการต่างประเทศ โดยสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ จัดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท) รุ่นที่ 9 ประจำปี 2560 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ 

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการน้อมนำมาปฏิบัติ


วันที่ 3 กรกฎาคม 2560

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการน้อมนำมาปฏิบัติ ในการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้บริหารท้องถิ่น : ประเทศไทย 4.0 รุ่นที่ 3 จัดโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ณ สถาบันพัฒนาบุคคลท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี  

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานแถลงข่าวการจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2560 วันที่ 29 มิถุนายน  2560
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนาและเลขาธิการมูลนิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  เป็นประธานแถลงข่าวการจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2560 ด้วยมูลนิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน) สนับสนุนโดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาตร์ ณ ห้องแถลงข่าว ชั้นM อาคารอุทยานนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน)  

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมเป็นพิธีเปิดงานแสดงสินค้าและนวัตกรรมเครือสหพัฒน์ Saha Group Fair:Trade-Export-Exhibition ครั้งที่ 21 วันที่ 29 มิถุนายน  2560
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา ร่วมเป็นพิธีเปิดงานแสดงสินค้าและนวัตกรรมเครือสหพัฒน์ Saha Group Fair:Trade-Export-Exhibition ครั้งที่ 21 ซึ่งในงานนี้ประกอบไปด้วยการจัดแสดงสินค้าและนวัตกรรมของกลุ่มบริษัทในเครือสหพัฒน์ ณ ห้อง Ballroom ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์