เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ‘‘ การปฏิบัติราชการตามแนวพระราชดำริ’’


วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิ ชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ‘‘ การปฏิบัติราชการตามแนวพระราชดำริ’’ ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมบังบคับคดี ณ ห้องขายทอดตลาด ตึกอสีติพรรษ กรมบังคับคดี


เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บันทึกภาพการบอกเล่าปณิธานในรูปแบบภาพวาดวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บันทึกภาพการบอกเล่าปณิธานในรูปแบบภาพวาด โดยศิลปินที่มีความถนัดด้านการวาดอักษร ในการนี้เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาได้ให้เขียนบอกเล่าปณิธานไว้ 3 ประโยค คือ ข้าพระพุทธเจ้าจะสานต่อที่พ่อทำด้วยการ “ทำงานให้แล้วเสร็จ” “นึกถึงประโยชน์คนอื่นมาก่อน” และ “ยึดความสุขที่ได้รับจากการทำโยชน์ให้กับผู้อื่น” ซึ่งสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้จัดทำโครงการ ”สานต่อที่พ่อทำ” เพื่อเผยแพร่และรณรงค์ให้คนไทยสืบสานพระราชปณิธาน เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช

เป็นวิทยากรบรรยายในงานการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการ “เครือข่ายสีขาวเพื่อความมั่นคง สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม”
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ประสบการณ์ที่ได้รับจากการสนองงานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในงานการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการ “เครือข่ายสีขาวเพื่อความมั่นคง สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม” เพื่อสร้างความร่วมมือและขับเครือสื่อมวลชนในเครือข่าย สป. ในการเทิดทูน รวมทั้งตอบโต้มิให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมนำแนวทางพระราชดำริไปปฏิบัติให้เกิดผล เพื่อสืบสานแนวทางพระราชปณิธานให้ยั่งยืนสืบไป ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

ปาฐกถาพิเศษในงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4”

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ปาฐกถาพิเศษในโอกาสปิดงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4” (4th Rajabhat University National and International Research and Academic Conference : RUNIRAC IV) และเป็นประธานมอบรางวัลนักวิจัยพร้อมกับมอบรางวัลการประกวดนิทรรศการดีเด่น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาร่วมเป็นประธานมอบรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 17
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมเป็นประธานมอบรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 17 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ถนนวิภาวดีรังสิต

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ศาสตร์พระราชา เรื่อง หลักเศรษฐกิจพอเพียง และร่วมเป็นประธานเปิดงาน นวัตกรรมจากพ่อ
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ศาสตร์พระราชา เรื่อง หลักเศรษฐกิจพอเพียง และร่วมเป็นประธานเปิดงาน นวัตกรรมจากพ่อ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวิลด์ พลาซ่า

 

                                   


เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ‘‘การดำเนินงานทางเศรษฐกิจตามแนวคิดในพระราชดำริ’’วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ‘‘การดำเนินงานทางเศรษฐกิจตามแนวคิดในพระราชดำริ’’ ณ ห้อง สุโขทัยธรรมราชา สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ชั้น 5 อาคารจอดรถ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในโครงการฝึกอบรมเรื่อง การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ในโครงการฝึกอบรมเรื่อง การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช) ณ ห้องประชุมยูเรก้า อพวช. เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกับนวัตกรรมเพื่อสังคมไทย


วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกับนวัตกรรมเพื่อสังคมไทย ภายใต้งาน CHULA ’ s Global Innovation Talk เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา ตลอดจนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึงมีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายถึง 500 คน ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10 ชั้น 8 ห้อง 801) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการพัฒนานักบริหาร รุ่นที่ 15 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “หลักการทรงงาน : ต้นแบบของธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหาร” โดย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการพัฒนานักบริหาร รุ่นที่ 15 (Mahidol Executives Development Program : MU – EDP) ณ ห้องทวีวัฒนา ชั้น 6 โรงแรมศาลายาพาวิลเลี่ยน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

เป็นประธานกล่าวเปิดและเปิดป้ายพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมป์ เป็นประธานกล่าวเปิดและเปิดป้ายพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ เป็นแหล่งที่ 12 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การจัดการน้ำชุมชน เกษตรทฤษฎีใหม่ และเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งนำไปใช้ในการจัดการน้ำจนประสบความสำเร็จ ณ ชุมชนบ้านปากชวด อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เป็นวิทยากรบรรยาย หลักสูตร ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับการศาลยุติธรรม” โดยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ได้จัดการอบรม หลักสูตร ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค ณ ห้อง บ.ย.ส. ชั้น 8 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

ปาฐกถาพิเศษและถวายความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ณ เมืองฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน


เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2559 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ปาฐกถาพิเศษเรื่อง พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ต่อปวงชนชาวไทย และเข้าร่วมพิธีถวายความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ จุดเทียนถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยมี เอกอัครราชทูตเมืองฮ่องกง ข้าราชการ และชุมชนชาวไทยในประเทศฮ่องกง ร่วมถวายความอาลัย ณ บริเวณสวนเล็ก เก๋าหล่งเส่ง เมืองฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน