เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การพัฒนาชุมชนตามแนวพระราชดำริ “บวร”วันที่ 29 กรกฎาคม 2559
นายสุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง  การพัฒนาชุมชนตามแนวพระราชดำริ “บวร” ในการสัมมนาเรื่อง ปันน้ำใจสนร้างสุขในสังคม ตามแนวพระราชดำริ “บวร” ให้กับผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการดำเนินชีวิต ณ ห้องประชุมเทเวศร์ อาคารทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานเปิด พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ


วันที่ 3 สิงหาคม 2559 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิด พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ กลุ่มบริหารจัดการน้ำชุมชนตำบลบ้านตุ่น ณ องค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีสืบชะตากว๊านพะเยา


วันที่ 3 สิงหาคม 2559 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีสืบชะตากว๊านพะเยา และปาฐกถาเรื่อง การอนุรักษ์ การพัฒนากว๊านพะเยา ณ ลานอนุเสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
วันที่ 26 กรกฎาคม 2559

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ในหลักสูตรการบริหารสำหรับนักบริหารระดับกลางของกระทรวงอุตสาหกรรม รุ่นที่ 31 และรุ่นที่ 32 ณ สถาบันพระปกเกล้า

เข้าร่วมงาน “รักหัวใจที่สุด”
วันที่ 25 กรกฎาคม 2559

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เข้าร่วมงาน “รักหัวใจที่สุด”  ซึ่งทางโรงพยาบาลเทพธารินทร์ จัดขึ้น ณ โรงพยาบาลเทพธารินทร์

เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การบริหารจัดการงบประมาณตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการงบประมาณ”
วันที่ 23 กรกฎาคม 2559

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การบริหารจัดการงบประมาณตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการงบประมาณ” ในหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง รุ่นที่ 3 ณ  อาคาร 52 ปี สำนักงบประมาณ

เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทและการดำรงตนในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาล”

วันที่ 22 กรกฎาคม 2559

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทและการดำรงตนในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาล” ในหลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น รุ่นที่ 15 ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงทำตามพ่อสอนด้วยความพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน”วันที่ 21 กรกฎาคม 2559

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงทำตามพ่อสอนด้วยความพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน” ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การวางแผนชีวิตที่ดีตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง”  ณ ห้องพระอุเทน 1 ชั้น 2