เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “เยาวชนไทยตามรอยศาสตร์พระราชา


 วันที่ 28 กันยายน 2560
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา  เป็นวิทยากรปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “เยาวชนไทยตามรอยศาสตร์พระราชา และในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาโครงการหนังสือเดินทางตามรอยพระราชา เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา ณ CRYSTAL COURT ชั้น M  ศูนย์การค้าสยามพารากรอนเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ พร้อมมอบโล่ขอบคุณให้กับผู้สนับสนุนหลักของการจัดการจัดงาน Plastic Night 2017

วันที่ 21 กันยายน 2560
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ พร้อมมอบโล่ขอบคุณให้กับผู้สนับสนุนหลักของการจัดการจัดงาน Plastic Night 2017 ด้วยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทยได้ร่วมจัดงาน Plastic Night 2017 ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ ถ.อรุณอมรินทร์เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง การจัดการพลังงานภายใต้วิถีความพอเพียง ทางรอดของชุมชนไทย ศตวรรษที่21

วันที่ 21 กันยายน 2560
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง การจัดการพลังงานภายใต้วิถีความพอเพียง ทางรอดของชุมชนไทย ศตวรรษที่21 ด้วยบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) จัดการอบรมหลักสูตรพลังงานเพื่อชุมชน(พพช.)รุ่นที่4 ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
เลขาธิการมูลนิธิ ชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการบริหารงามตามแนวทางพระบรมราโชวาทวันที่ 15 กันยายน 2560

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการบริหารงามตามแนวทางพระบรมราโชวาท ให้แก่ผู้ฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 4 ณ วิทยาลัยการตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงทพมหานคร

เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


วันที่ 19 กันยายน 2560
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แก่ ผู้พิพากษาชั้นต้น ในการอบรมหลักสูตร ผู้พิพากษาชั้นต้น รุ่นที่ 29 จัดโดยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายพิเศษ เรื่อง ศาสตร์พระราชากับการรักษาสิ่งแวดล้อม แก่คณะศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมของคณะผู้แทนจาก สปป.ลาว


วันที่ 19 กันยายน 2560

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายพิเศษ เรื่อง ศาสตร์พระราชากับการรักษาสิ่งแวดล้อม
แก่คณะศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมของคณะผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)
ณ โรงแรม มิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพ ด้วยสมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ นำคณะผู้แทนจากหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม มาศึกษาดูงานโครงการของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในพื้นที่ สปป.ลาว

เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2560


วันที่ 18 กันยายน 2560
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนาและประธานมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2560 ณ ห้องประชุม 306 อาคารวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน SCG ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ศาสตร์พระราชา การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน"
 วันที่ 14 กันยายน 2560 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน SCG ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ศาสตร์พระราชา การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน" และร่วมกิจสร้างฝายชะลอน้ำ ในโครงการ "รักษ์น้ำ The Journey สานต่อที่พ่อทำ สร้างฝายทั่วไทย" ชุมชนบ้านม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่นเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “เกษียณอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีสุข”


 วันที่ 12กันยายน 2560
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา  เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “เกษียณอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีสุข” ด้วยศาลยุติธรรมจัดงานสัมมนาผู้บริหารศาลยุติธรรมและงานแสดงมุทิตาจิต ข้าราชการตุลาการเกษียณอายุราชการ อายุครบ 70 ปี ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ซี เซ็นทรัลลาดพร้าวเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ให้สัมภาษณ์พร้อมถ่ายภาพแก่หนังสือนิตยสาร The wisdom

วันที่ 12 กันยายน 2560
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ให้สัมภาษณ์พร้อมถ่ายภาพแก่หนังสือนิตยสาร The wisdom  สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา สะพานพระราม 8
เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 4

วันที่ 30 สิงหาคม 2560
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา  เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 4 โดย ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร “นักบริหารระดับกลาง” ณ โรงแรม เบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนดาแกรนด์ ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในงานแถลงข่าว โครงการประกวดเรียงความ “เรื่องเล่าข้าวพื้นเมือง เพื่อสุขภาพ”


วันที่ 29 สิงหาคม 2560

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และประธานกรรมการมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในงานแถลงข่าว โครงการประกวดเรียงความ เรื่องเล่าข้าวพื้นเมือง เพื่อสุขภาพ ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราขสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดยมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับข้าวตาฉัตร ณ ห้องประชุม ห้อง101 ชั้น 1 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สะพานพระราม 8

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการและสัมมนาวิชาชีพประจำปี 2560 สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย


 วันที่ 22 สิงหาคม 2560
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการและสัมมนาวิชาชีพประจำปี 2560 สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย“สืบสานพระราชปณิธาน กรุงเทพเมืองสวรรค์ สร้างสรรค์มหานครแห่งระบบราง” ณ ลานแฟชั่นฮอลล์ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากรอนเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาป็นประธาน พิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "จริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร." รุ่นที่ 2

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 101 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "จริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร." รุ่นที่ 2 ประจำปี 2560 โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรในการปิดการอบรมฯ ในครั้งนี้