เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงาน “การพัฒนาและขยายผลเครือข่ายการจัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า ตามแนวพระราชดำริ”


วันที่ 28 ตุลาคม 2559
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา และประธานกรรมการ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงาน การพัฒนาและขยายผลเครือข่ายการจัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า ตามแนวพระราชดำริ ระหว่างมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ณห้องประชุม ๑๐๑ ชั้น๑ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร