วิทยากรปาฐกถาพิเศษเรื่อง “หลักการทรงงานของในหลวง”
วันที่ 24 พฤษภาคม 2555
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรปาฐกถาพิเศษเรื่อง “หลักการทรงงานของในหลวง” ด้วยโรงพยาบาลกลางจัดงาน วันครบรอบ 114 ปี แห่งการสถาปนา โรงพยาบาลกลางเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานที่ดินและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และพระราชทานพระบรมราชนุญาต ให้จัดสร้างโรงพยาบาลขึ้น เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2441 ณ ห้องประชุมเทเวศรวงศ์วิวัฒน์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง กรุงเทพมหานคร